KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TWINBLADE TECHNOLOGIES HOLDING SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Twinblade Technologies Holding Sweden AB (publ), org.nr 556695-2155, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 januari 2019 kl. 10.00 på advokatfirman Fylgias kontor på Nybrogatan 11, Stockholm.

Rätt att delta på stämman
För att äga rätt att delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 januari 2019. Aktieägare ombedes att anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 28 januari 2019. Anmälan kan göras per post till bolagets adress Twinblade Technologies Holding Sweden AB, c/o ReCap Moduler AB, Bruksgatan 23, 364 97 Fröseke, eller via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vid anmälan uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 25 januari 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på www.alligatorprotools.se. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning:
1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande för årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd Balansräkning
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisor
12. Beslut om val av ledamöter till valberedning
13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2
Styrelsen föreslår Henrik von Essen som ordförande för årsstämman.

Punkt 8 b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2017/18.

Punkt 9-11
Styrelsen föreslår att ett styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att Leif Jilkén, Henrik von Essen, Bengt Nilsson och Fredrik Nygren omväljs som ledamöter. Johan Sven-Peter Eliasson föreslås omväljas som revisor.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i valberedningen, Henrik von Essen och Hans Ericsson, Henrik von Essen föreslås som sammankallande.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och att därvid kunna avvika från företrädesrätt. Betalning får även ske genom apport eller kvittning. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna stärka Twinblades ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier och/ eller konvertibler mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Grunden för emissionskursen/konverteringskursen ska vara ett belopp som ansluter marknadsvärdet för Twinblades aktier med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen ska kunna genomföras.

Punkt 14
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningen.

Nuvarande lydelser:

§ 1. Firma
a) Aktiebolagets firma är Twinblade Technologies Holding Sweden AB
b) Bolaget skall vara ett publikt bolag

§ 8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

§ 11. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagna lydelser:

§ 1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Twinblade Technologies Holding Sweden AB (publ).

§ 8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 11. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Ytterligare information
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. För giltigt beslut enligt punkt 13 och 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017/18 finns tillgängliga hos bolaget från och med den 10 januari 2019 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

I bolaget finns 1 942 331 aktier och röster.

Stockholm i januari 2019

TWINBLADE TECHNOLOGIES HOLDING SWEDEN AB (PUBL)
Styrelsen